Lifestyle

การบริการฆ่าเชื้อ

บริการฆ่าเชื้อ

ต้องทำความสะอาดก่อนการฆ่าเชื้อเสมอ “การฆ่าเชื้อคือการใช้ระยะเวลาอันสั้นวเพื่อฆ่าหรือกำจัดเชื้อและ/หรือการทำให้เชื้อไวรัสที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งติดมากับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายให้หมดฤทธิ์ลง โดย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำหนด ผลของการฆ่าเชื้อนี้จำกัดอยู่เพียงแค่เชื้อโรคที่ปรากฏอยู่ ณ เวลาที่กระบวนการฆ่าเชื้อนี้เกิดขึ้น” (AFNOR Standard NF T 72-101)

การบริการฆ่าเชื้อ

บริการฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อที่ดีต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถกำจัดเชื้อโรคที่พบบ่อยที่สุดในสิ่งแวดล้อมของเรา (แบคทีเรีย, เชื้อรา, มัยโคแบคทีเรีย หรือ ไวรัส)
1. ออกฤทธิ์เร็วในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล
2. ไม่มีพิษ ต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
3. ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผู้ใช้หรือวัสดุ
  4. ไม่ระคายเคืองเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
5. เชื่อถือได้ 100% เพื่อการฆ่าเชื้อได้อย่างมั่นใจ
6. มีความคงตัวยาวนาน เพื่อการเก็บรักษาได้ยาวนานการทำความสะอาดโรงงานต้องทำอย่าง รอบคอบ

การประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ระยะที่ 1: การทดสอบเหล่านี้เป็นการประเมิน ในสภาวะที่สะอาด ซึ่งถูกจำลองขึ้นและไม่สามารถใช้ เป็นแบบอย่างได้มากนัก (EN 1040, EN 1275)
ระยะที่ 2 ขั้นที่ 1: สภาวะถูกสร้างให้มีความยากยิ่งขึ้นโดยมี สิ่งปนเปื้อนปนอยู่ด้วย เป็นสภาวะในทาง ทฤษฎีและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476)
ระยะที่ 2 ขั้นที่ 2: การจำลองสภาวะการใช้งานจริง (ในสภาวะที่แห้งและมีสิ่งปนเปื้อน) การ ตรวจสอบยืนยันนี้อยู่ในระดับสูง (EN 13697, EN 14561, EN 14562, EN 14563)
สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำลายเชื้อได้กว้างหรือครอบคลุมเชื้อทุกชนิด: เลือก ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ คุณต้องเลือก ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก

Disinfaction หมายถึง การทำความสะอาดด้วยสารเคมี เช่น สารฆ่าเชื้อ (disinfectant) หรือวิธีการทางกายภาพ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์โดยเฉพาะบนพื้นผิวในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น วัตถุดิบพื้นผิวสัมผัสอาหาร (food contatact surface) Disinfection ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิด แต่เป็นการลดปริมาณให้ต่ำลง ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ลงถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ไม่ทำให้อาหารเน่าสีย (microbial spoilage) ไม่ได้เป็นการทำให้ปลอดเชื้อ